สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
โครงการกำลังใจฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการนำหลักธรรมพุทธศาสนาเข้ามาปรับเปลี่ยนจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมจัดโครงการอบรมความรู้ทางด้านการเงิน ณ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการกำลังใจฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ร่วมกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย จัดการฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กอาสาสมัครตามหลักสูตร “ สร้างคนดีเริ่มที่ขวบปีแรก” ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245