โครงการกำลังใจฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมจัดโครงการฝึกวิชาชีพเดคูพาจ ครั้งที่ 2 ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
โครงการกำลังใจในพระดำริฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการศิลปะผ่านเส้นไหมสไตล์โครเชต์ (ครั้งที่ 2) ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
โครงการกำลังใจในพระดำริฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดโครงการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรกับการแปรรูปให้แก่ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 20 คน ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
โครงการกำลังใจในพระดำริฯ โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมได้จัดโครงการให้ความรู้เรื่องวิชาชีพช่างซ่อมเครื่องมือต่างๆ

โครงการกำลังใจ
ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Copyright © 2016 โครงการกำลังใจ.All right reserved
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 5140-1
โทรสาร : 0 2143 8245